ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com

RJ11 සම්බන්ධකය