ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com

ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ස්විචය