ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
info@wellnowus.com
 • ප්‍රවර්ධනය01
 • ප්‍රවර්ධනය02

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • සේවකයින් 200 කට වඩාසේවකයින් 200 කට වඩා

  සේවකයින් 200 කට වඩා

 • 5000 ㎡ නිෂ්පාදන ප්‍රදේශය සමඟ5000 ㎡ නිෂ්පාදන ප්‍රදේශය සමඟ

  5000 ㎡ නිෂ්පාදන ප්‍රදේශය සමඟ

 • වෘත්තීය නිෂ්පාදකයින්වෘත්තීය නිෂ්පාදකයින්

  වෘත්තීය නිෂ්පාදකයින්

අයදුම්පත්