ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com

එක්ස්එල්ආර් සම්බන්ධකය