ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com

RCA පින් ජැක්